บทความ

One Day Trip : เส้นทางมรดกภูมิปัญญา นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน

เส้นทางมรดกภูมิปัญญา นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น. คณะพร้อมเดินทางไปสักการะพระอนุเสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่             ริมหนองบัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จยกกองทัพมาที่ ต.หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่กรุงศรีสัตนาคนหุต (นครเวียงจันทน์) ณ ที่แห่งนี้จะมองเห็นแนวเขาภูพานคำทอดตัวยาวสวยงาม

08.30 น. เดินทางไป ศาลหลักเมือง  พระวอ พระตา อดีตผู้สร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน และ วัดศรีคูณเมือง  วัดเก่าแก่มาแต่สมัยขอมและละว้า มีพระอุโบสถอันเก่าแก่ และยังมีพระพุทธรูปในสถูปคือ “หลวงพ่อพระไชยเชษฐา ” ภายในวัดยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีพระราชพิธีสำคัญจะนำน้ำจากบ่อนี้ไปใช้ เช่น ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 พิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย

09.30 น. เดินทางไปแหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย ชมหลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์ และโบราณวัตถุเครื่องใช้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แสดงชัดถึงการมีผู้คนอยู่อาศัยต่อเนื่อง ณ ผืนแผ่นดินแห่งนี้

11.00 น. เยี่ยมชมการจักสานกระติ๊บข้าวจากต้นคล้า อุตสาหกรรมครัวเรือนขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัด  ต้นคล้ามีลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อนมีปล้องยาวเป็นลำ ขึ้นเป็นกอ มีลำสีเขียวเข้ม ต้นคล้ามีความทนทาน และเมื่อถูกความชื้นจะไม่เป็นเชื้อราดำเหมือนไม้ไผ่ เก็บความร้อนได้นาน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งที่สุวรรณฟาร์มผึ้ง ที่นี่มีผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่มีคุณภาพมากที่สุด ส่งเข้าคัดสรรกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ   5 ดาว 

14.00 น.  เดินทางไปชม สิมไม้โบราณ วัดเจริญทรงธรรม เป็นสิมมหาอุตม์ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสิมน้ำตั้งอยู่ในสระน้ำทางทิศตะวันออก ต่อมาราวปี พ.ศ. 2498 จึงย้ายไปตั้งบนบก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด

15.00 น. วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตาผ้าไทย ชมขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายและการทอผ้า และการออกแบบ เสื้อผ้า ร่วมทำผ้ามัดย้อมชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือตนเอง 

17.00 น. เดินทางสู่ ศาลปู่หลุบ เทพอารักษ์ท้องถิ่น อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวเมืองอย่างแรงกล้า ตามประวัติเป็น นายทหารสำคัญของ พระวอ พระตา รักษาเมืองหนองบัวลำภูมาช้านาน ศาลใหญ่ของ ปู่หลุบ แห่งใหม่ สร้างขึ้นจากความเลื่อมใสของชาวเมืองกว้างขวางใหญ่โตมาก ในขณะที่ศาลเก่า  ก็ยังคงมีชาวเมืองไปกราบไหว้ ไม่เว้นวัน

18.00 น. นำขึ้นสู่ ภูพานน้อย  หลังพระอาทิตย์ตก เพื่อชม “ ดาวบนดิน ”  หรือแสงไฟฟ้าของเมืองหนองบัวลำภู  เมื่อมองลงมาจากเขาสูง  ภาพเบื้องหน้าคือความงดงามยามค่ำคืน ที่เกิดจากแสงระยิบระยับของไฟฟ้าตัวเมืองหนองบัวลำภู เสมือนดวงดาวที่ส่องสว่างประดับฟากฟ้า ใกล้ชิดแค่เอื้อมมือถึง

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

บทความล่าสุด