นคราแห่งสามธรรม
ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม

หนองบัวลำภู

เดิมเคยเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี
ประมาณ 46 กิโลเมตร ในอดีต จังหวัดหนองบัวลําภูเป็นเมืองโบราณ
ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต
มีชื่อว่า “เมืองหนองบัวลุ่มภู”

ประชากรทั้งหมด

509,001 คน

อันดับที่

53 ของประเทศ

อันดับความหนาแน่น

อันดับที่ 32

ความหนาแน่น

131.90 คน
ตร.กม.

พื้นที่

 • ทั้งหมด 3,859.086 ตร.กม. (1,490.001 ตร.ไมล์)
 • อันดับพื้นที่ อันดับที่ 55
 • ขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.27ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,392,250 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของประเทศ)

อาณาเขต

 • อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

Gallery

Check in

หนองบัวลำภู
เมืองน่าอยู่
น่าเที่ยว

หนองบัวลำภู

เดิมเคยเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี
อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 46 กิโลเมตร
ในอดีต จังหวัดหนองบัวลําภูเป็นเมืองโบราณ
ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดน
ที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต
มีชื่อว่า “เมืองหนองบัวลุ่มภู”

ประชากรทั้งหมด

509,001 คน

อาณาเขต

53 ของประเทศ

อันดับความหนาแน่น

อันดับที่ 32

ความหนาแน่น

131.90 คน
ตร.กม.

พื้นที่

 • ทั้งหมด 3,859.086 ตร.กม. (1,490.001 ตร.ไมล์) อันดับพื้นที่
 • อันดับที่ 55
 • ขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.27ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,392,250 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของประเทศ)

พื้นที่

 • อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย